Sınavı Kazanan Adaylar İçin Staja Başlama Evrak Listesi

Sınavı Kazanan Adaylar İçin Staja Başlama Evrak Listesi

STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN

STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ

Staja Giriş Sınavında başarılı olan adayların 3 yıl içerisinde staja başlamaları zorunludur. Bu süre içerisinde staja başlamayanların staj başvuru dosyaları iptal edilerek işlemden kaldırılmaktadır. Yönetmelik gereği, staja Ocak, Mayıs veya Eylül aylarının ilk 10 günü içinde fiilen başlamak zorunludur. 

Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak daha sonra bilgi verilecektir. Stajın başlaması için Staj Dosyasının tamamlanması gerekir. Matbu evrakların tamamı sitemizde olup, indirip kullanılabilir.

Staj; meslek mensubu yanında, gözetiminde, denetiminde ve imza yetkili olmak üzere 4 şekilde yapılır. Staja başlayacak adaylar Staj başvuru sırasında teslim edilen evraklara ek olarak staj yaptığı yerin özelliğine göre aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri bağlı bulundukları odaya teslim etmeleri gerekmektedir.

Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak daha sonra bilgi verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasından sonra ilgili Oda ve/veya TESMER Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, başvurusu uygun bulunanların stajları yönetim kurulu kararı ile başlatılır ve bu kararın bir örneği aday meslek mensubunun dosyasına eklenir.

 

Gözetim ve Denetimde staj yapacak olan adayların şirketin ticaret sicil gazetesinde belirtilen ticari merkez adresinde çalışması zorunludur. (SGK sigortalı aylık hizmet belgesindeki adresin,  şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresi ile aynı olması gerekmektedir.  Yeni işe girenler için işe giriş bildirgesindeki işyeri adresi ile şirketin ticaret sicili gazetesindeki merkez adresinin aynı olması gerekmektedir.)

 

Staj tipine göre staj dosyasına sunulması gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

 

MESLEK MENSUBU YANINDA VEYA MESLEKİ ŞİRKETLERDE (SMMM / YMM ) STAJ,

              • Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi,
              • Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
              • Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"
              • Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir)
              • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
              • Staj onay belgesi (Matbu form)
              • Stajyer tespit tutanağı (Matbu form, bu form oda tarafından doldurulacaktır).
              • Meslek mensubunun faaliyet belgesi
              • Staja onay veren meslek mensubu,  SMMM / YMM şirketi ( A.Ş, LDT.) ortağı ise,  yetkili şirket ortağı olmadır.
              • SMMM / YMM şirketinin en son düzenlenen imza sirküleri ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
              • SGK işe giriş bildirgesi, son ayın SGK aylık hizmet listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
              • Vergi levhası fotokopisi
              • Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.

              MESLEK MENSUBU DENETİMİNDE STAJ,

                              • Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi
                              • Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
                              • Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"
                              • Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden de alınabilir)
                              • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir)
                              • Staj onay belgesi (Matbu form)
                              • Tek kişi staj belgesi (Matbu form, bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir.)
                              • Stajyer durum tespit tutanağı (Matbu form, bu form oda tarafından doldurulacaktır).
                              • Meslek mensubunun faaliyet belgesi
                              •  SGK işe giriş bildirgesi, son ayın SGK aylık hizmet listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
                              • Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (son düzenlenmiş olan)
                              • Şirketin vergi levhası fotokopisi
                              • Staj dönemini kapsayan; staja onay veren meslek mensubu ile firma arasında e-birlik üzerinden yapılan sözleşme  (Sözleşme  örneğinin,  meslek mensubu  veya oda tarafından aslı görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, mühürlenmiş olmalıdır.)
                              • Staja onay veren meslek mensubu,  SMMM / YMM şirketi ( A.Ş, LDT.) ortağı ise,  yetkili şirket ortağı olmak zorundadır. SMMM / YMM şirketinin en son düzenlenen imza sirküleri ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
                              • Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.


                               MESLEK MENSUBU GÖZETİMİNDE STAJ,

                              (Meslek Mensubu İle Stajyerin Aynı Bordroda olması gerekmektedir.)

                               

                              • Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi
                              • Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
                              • Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"
                              • Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden de alınabilir)
                              • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
                              • Staj onay belgesi (Matbu form)
                              • Tek kişi staj belgesi (Matbu form, bu formda gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda staj iptal edilecektir)
                              • Stajyer durum tespit tutanağı (Matbu form,  bu form oda tarafından doldurulacaktır.)
                              • Meslek mensubunun Oda Kayıt Belgesi
                              • SGK işe giriş bildirgesi, son ayın SGK aylık hizmet listesi (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
                              • Staja onay veren meslek mensubunun SGK işe giriş bildirgesi, son ayın SGK aylık hizmet listesi  (Bu ay içerisinde işe girenlerden istenmeyecektir.) ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
                              • Staja onay veren meslek mensubunun, muhasebe biriminde görev yaptığına dair,  işyerinden görev tanım yazısı ve şirketin organizasyon şeması (Islak imzalı, kaşeli)
                              • Şirket merkezini gösteren son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi fotokopisi(http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php adresinden edinebilirsiniz.)
                              • Şirketin genel imza sirküleri fotokopisi (en son düzenlenen)
                              • Şirketin vergi levhası fotokopisi
                              • Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.


                              İMZA YETKİLİ (MUHASEBE MÜDÜRÜ VEYA MALİ İŞLER MÜDÜRÜ)  STAJ,                              • Staja Giriş Sınavı Sonuç Belgesi
                              • Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet kapısı üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi, adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
                              • Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kaydı olmadığına dair e-devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"
                              • Vergi kaydı olmadığına dair belge (vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden de alınabilir)
                              • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi  (e-devlet kapısı üzerinden alınabilir)
                              • Stajyer tespit tutanağı (Matbu form, bu oda tarafından doldurulacaktır.)
                              • İşe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü (e-devlet üzerinden alınmış barkodlu)
                              • İmza yetkili çalışma dönemini kapsayan SGK sigortalı aylık hizmet listeleri
                              • Muhasebenin sevk ve idare edilmesinden 1. derecede sorumlu, muhasebe müdürü, mali işler müdürü veya benzer bir unvanla çalıştığınızı belgeleyen Ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği (İmza yetkili çalışmaların şirketin ticaret sicili gazetesinde yer alan merkez adresinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir, muhasebe işleri ile ilgili çalışılan birimde adayın üzerinde yetkili başka bir kişinin bulunmaması gerekmektedir.)
                              • İmza yetkili çalışma dönemini kapsayan şirketin genel imza sirküleri,
                              • Vergi levhası fotokopisi
                              • Gerekli görüldüğünde başka evraklar istenebilir.


                              Aşağıdaki firmalardan birinde staj yapacak olan adayların ise staj tipine göre (Gözetim, Denetim veya imza yetkili) sunacakları evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları da staj dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

                               

                              ŞAHIS FİRMASINDA STAJ,


                              • Vergi dairesinden bilanço usulüne göre defter tutulduğuna dair yazı (Firma adresini de içeren)
                              • Yevmiye defteri ön yüzü fotokopisi (Staj süresince, her yıl dosyaya sunulacak.)
                              • Büyük Defter (Defter-i kebir) ön yüzü fotokopisi (Staj süresince, her yıl dosyaya sunulacak.)
                              • Envanter defterinin ön yüzü fotokopisi (Staj süresince, her yıl dosyaya sunulacak.)


                              İKTİSADİ İŞLETMELERDE STAJ,


                              • Son verilen Kurumlar Vergisi beyannamesi,


                              ADAY MESLEK MENSUBUNUN DİKKATİNE


                              • Meslek mensubu denetimi altında yapılacak stajlarda onay belgesi ve tek kişi staj belgesinin imza yetkili meslek mensubu tarafından onaylanması gerekmektedir.
                              • SMMM ve YMM şirketlerinde staj yapanlar, imza yetkili meslek mensubunun gözetimi altında staj yapmaları gerekmektedir.
                              • Staj süresince aynı anda birden fazla işyerinde çalışılması uygun değildir.
                              • Stajyerler ticari faaliyette bulunamazlar
                              • Bağımsız denetim şirketlerinde veya bu şirketlerin denetiminde staj yapılabilmesi için bağımsız denetim şirketinin SMMM / YMM Odasına kayıtlı olması gerekmektedir.
                              • Staj dosyasına eklenecek matbu evrakların ıslak imzalı olması gerekmektedir. Bu evraklar  (Staj Onay Belgesi, gözetim veya denetimde staj yapacak adaylar için Tek Kişi Staj belgesi www.tesmer.org.tr adresinden alınabilir.)